PAMETNO NASELJE »SONCE« – Legen

Hibridni eko sistem pametnega trajnostnega, krožnega prehoda podeželja s kombinacijo decentralizirane izgradnje na ruralnem območju in virtualnega globalnega sodelovalnega okolja

hibridni

1. Hibridni eko sistem


Konceptualno zgrajena podeželska naselja v povezavi z uporabo sodobne tehnologije lahko definiramo kot »Pametne vasi«. V konkretnem primeru »Smart village SUN«, v majhnem in zaključenemu naselju imajo člani skupnosti (tisti, ki trajno ali začasno bivajo in tisti, ki so na raziskovalnem, izobraževalnem ali turističnemu doživetju prisotni fizično ali virtualno):


• kvalitetno in zdravo bivanje z možnostjo delnega lastništva nepremičnin ter uporabe lastniških in souporabe skupnih prostorov po principu »time sharing« in »space as a service«
• možnost kvalitetnega dela in komunikacije na daljavo
• uporaba rekreacijskih zmogljivosti in možnosti (bazeni, savne, fitnes, sprehodi, jahanje…)
• delno samooskrbno pridobivanje hrane (manjši vrtički, GreenHouse)
• uporaba skupne kuhinje z restavracijo (upravlja jo upravljalec naselja)
• soustvarjanje prihodnostnih rešitev, lastna transformacija v think future - socialne inovacije
• možnost spoznavanja etnoloških posebnosti
• možnost uporabe skupnih prevoznih sredstev: »car sharing« in »last mile mobility«
• možnost vzpostavljanja druge delitvene ekonomije na podeželju (skupna uporaba storitev…)
• možnost uporabe »lokalnega vrtca« in skupnega igrišča za otroke
• bivanje v okolju kjer so prisotne živali (nekaj ovc, hišni ljubljenčki, konji v soseščini,…)
• možnost sodelovanja v skupnosti z nakupom virtualnega prostora
• odlične pogoje za delo in sprostitev t.i. digitalnih nomadov
• ...


Druge značilnosti »Smart village Sun«:


• pretežna samooskrba z obnovljivimi viri toplotne energije (trajnostni viri pri ogrevanju - biomasa, les, sonce, toplotne črpalke)
• velika samooskrba z obnovljivimi viri električne energije (fotovoltaika, inteligentna omrežja za zbiranje in distribucijo, vključno s polnjenjem in skladiščenjem el. energije iz avtomobilov)
• samooskrba z vodnimi viri
• spremljanje dobave in porabe vseh energentov z daljinskim odčitavanjem
• varovanje in nadgradnja okolja, ekološka ozaveščenost, krožno gospodarstvo (odpadki, varovanje voda in tal…), krožno grajeni novi objekti,...
• mobilnost v podeželskem okolju: skupno E-naročanje živilskih artiklov, možnost skupnih prevozov, itd…
• možnost naročanja bio/ekoloških izdelkov iz sosednjih kmetij
• veliko parkirnih mest in uporaba ročne avtopralnice
• možnost uporabe skupne pralnice, sušilnice in likalnice
• bližina zunanjih lokacij za oddih in rekreacijo (smučišče, letališče, pohodne in kolesarske poti, itd…)
• varovanje objektov na daljavo
• zdravstvena oskrba (e-zdravje, bližina ambulante in bolnišnice…)
• zelo dobro vzpostavljena širokopasovna povezava z možnostjo uporabe najsodobnejše digitalne platforme, ki omogoča: e-učenje, e-upravljanje, e-sodelovanje, e-socialne storitve in socialni impakt
• »Krožno PODJETNIŠTVO na podeželju«
• Itd…
• ...


2. “Smart village” eko sistem Pametne trajnosti in krožnega gospodarstva podeželja


V hibridnem okolju bomo fizično in virtualno povezali deležnike (vse starostne skupine), ki želijo sodelovati pri inovativnem razvoju nujno potrebnih sistemskih sprememb za preživetje našega planeta. Pri tem bo focus na primarnih področjih, ki jih diktira lokalno okolje:


• Les in lesna veriga s poudarkom na krožnem graditeljstvu in Near zero energy building (NZEB) gradnji v kombinaciji z drugimi naravnimi materiali-CO2 ponorji, ponovni uporabi lesa ter novih poslovnih modelih uporabe lesenih izdelkov.
• Agri in Horti kultura, s poudarkom na ekološki tradicionalni pridelavi hrane na eni strani in uvajanju novih tehnologij pridelave hrane na drugi strani, krajšanju dobavnih verig s sledljivostjo in uvajanju novih oblik prodaje in dostave hrane. Vključevanje v hitro rastoče iniciative (npr. Optifarm, Mleko na dom,...). DNK »Smart village Sun« je povezovanje za učinkovito uporabo trajnostnih virov za kar največji učinek.
• Obnovljiva in učinkovita energija, pametna fotovoltaika, IOT, hranilniki energije in mikro mreže z možnostjo avtonomnega delovanja ter biomasa in inovativne platforme za upravljanje samozadostnosti in učinkovite (ne)rabe energije
• Ruralna “car sharing”mobilnost, micromobility (»First and last mile« v hibrovitem področju z e-kolesi in močnejšimi e-skiroji)
• Zdravstvena oskrba na podeželju z uporabo telemedicine in digitalizacije oskrbe na daljavo
• Turizem 4.0 temelječ na big data analizah in AI algoritmih
• Digitalno izobraževanje (z razvojem in uporabo XR, Metaverse, personalizacije, OER, open university, repozitorijev vsebin za ponovno uporabo), osveščanje, opismenjevanje, prenos znanja oin najboljših praks na zgornjih področjih... Za vse generacije (Od 0-99 let), v povezovanju z »The Slovenian Centre for Smart and Circular Transition« s posebnim fokusom na dvosmerno diseminacijo po vseh nivojih in povratnim mentorstvom. Spreminjanje silosov in togih kurikulumov v mikro credential izobraževanja na način »in the flow of work« za trajnostne rešitve in krožno ekonomijo, priprava vsebine za ponovno uporabo na voljo vsakemu državljanu, vsesplošno osveščanje in izobraževanje na področju uvajanja krožnih rešitev na vseh področjih, tudi izobraževanje samo po sebi krožno in modularno.
• Razvoj in uporaba novih digitalnih tehnologij (AI, BC, NFT, ML, robotika, IKT, FinTech, …) na zgornjih področjih. Sodelovanje pri izdelavi digitalnega dvojčka Slovenije za zeleni trajnostni prehod in krožno gospodarstvo (detekcija rešitev in znanja s pomočjo AI algoritmov in velikih baz podatkov). Nadgradnja z gozdarsko-lesarsko inventuro in spremljanjem nujnih podatkov za CO2 bilanco»Smart Village Sun« je lociran v Koroški regiji blizu meje s Savinjsko-Šaleško regijo, kjer se je že pričela izvajati Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij in bo v sodelovanju z regijskimi deležniki obeh regij predstavljal središče za prenos znanj in uspešnih praks za uvajanje novih perspektivnih dejavnosti in delovnih mest prihodnosti. Pri tako velikih prestrukturiranjih (sistemskih na nivoju države in v obeh regijah) je nujno uvajati rešitve prihodnosti že danes. »Vežbališče« , kot je načrtovan »Smart village Sun« je nujno potrebno za hiter prehod iz razvojnih faz v praktično implementacijo in »scale up« na večji obseg.


3. Hibriden koncept, “space as a service”,
digitalni dvojček zelenega prehoda


»Unique selling proposition« (USP) "Smart village SUN" projekta predstavlja kombinacija izjemne izkušnje bivanja, dela in raziskovanja v naravnem okolju Smart Vilage Sun in njegove okolice (fizični svet) ter virtualnega komunikacijskega, sodelovalnega, projektnega, raziskovalnega, svetovalnega in izobraževalnega okolja, ki prinaša globalno vsevključenost in priložnost sodelovanja večjega števila deležnikov iz celega sveta v realnem času (virtualni svet). Pri tem je tudi tehnološko virtualno okolje predmet raziskav, razvoja in demonstracij, predvsem na področju uvajanja novih tehnologij, odprtih rešitev in distruptivnih konceptov (OER, odprto inoviranje, opencode, Blockchain, NFT, Metaverse, XR, AI,...).


Tako fizične kot virtualne prostore bogatijo umetniška dela priznane slikarke in intermedijske umetnice Norme De Saint Picman, ki je v slovenskem prostoru tudi med pionirji NFT trženja digitalne umetnosti. Hibridnost se izraža tudi v trženju fizičnih in digitalnih vsebin projekta in pri tem tudi preizkus in uporaba novih prodajnih konceptov za FIAT in kripto ter novih finančnih servisov in orodij, kot so “Real estate-backed tokens« (tokenizacija naložbe v nepremičnine - varna kripto prodaja fizičnih asetov), NFT (prodaja digitalnih asetov), delno lastništvo in deljena časovna uporaba stanovanjskih enot (npr. 1/50 lastništva je 1 teden uporabe/leto, 2 tedna za tekoče vzdrževanje) oziroma prodaja pravic do uporabe fizičnih prostorov, virtualni Metaverse prostori kot distribuiran globalni »Living Lab« za RRI in simulacije ter demonstracije.


Hibriden je tudi model izgradnje »Smart Village SUN« skupnosti, ki temelji na kombinaciji tradicionalnih načinov privabljanja deležnikov v skupnost in na naprednih algoritmih umetne inteligence ter strojnega učenja z uporabo strukturiranega ter ponovljivega pristopa za zbiranje in analizo podatkov iz odprtih in komercialnih baz podatkov za učinkovito prepoznavanje priložnosti tako na področju privabljanja novih članov skupnosti (tudi kupcev in uporabnikov storitev) kot tudi novih poslovnih/projektnih priložnosti. Pri tem je načrtovano tesno razvojno in implementacijsko sodelovanje s projektom Digitalni dvojček zelenega prehoda Slovenije in širitvijo te rešitve v sodelovanju z Dutch AI Coalition najprej na Nizozemsko in v nadaljevanju na EU in v tretje države.


Za preizkušanje rešitev prihodnosti za ohranjanje narave (in preživetje planeta), zdravo prehrano, čisto vodo in čist zrak ter obnovljivo energijo je lokacija »Smart village Sun« idealna. Še dodatno unikatnost pa prinaša pozicija Slovenije v evropskem prostoru, ki je edino stičišče Slovanske, Romanske, Germanske in Ugrofinske kulture in edina EU država vključena v tri makroregije.


4. Climate KIC Hub/partnerstvo v Sloveniji, SDBP in SGBN, SGG mreža mrež za prenos dosežkov v tretje države


Slovenija ima vse možnosti, da postane prva država s povsem krožnim gospodarstvom na svetu. Na poti do uresničitve tega cilja bodo pomemben vzvod projekti v okviru »A Deep Demonstration of a Circular, Regenerative and Low-Carbon Economy in Slovenia«. Slovenian Dutch Business Platform (SDBP), prva digitalna poslovna platforma za povezovanje in sodelovanje podjetij in RRI institucij iz Nizozemske in Slovenije, je eden od prebojnih stakeholderjev projekta. »Smart Village Sun« bo postal demonstracijski, izobraževalni in trening center slovensko-nizozemskega partnerstva na zgoraj omenjenih področjih in kot tak tudi decentralizirani demo center Climate KIC Huba Slovenija na področju pametne trajnosti in zelenega prehoda. SDBP v sodelovanju z Slovenian Globall Business Network (SGBN) povezuje uspešna slovenska podjetja iz Slovenije, zamejstva in celega sveta in na ta način omogoča hiter prenos znanja in »realtime sodelovanje« slovenskih podjetnijov in znastvenikov iz celega sveta. V Smart village Sonce, tako želimo pritegniti v obeh oblikah čim večje število podjetij slovenskih lastnikov iz celega sveta in podjetij ter RRI institucij iz Nizozemske, ter pri tem uporabiti tudi naprednost in sposobnost komercializacije novih, v demonstracijskem centru preverjenih bodočih rešitev skozi hibridno med državno sodelovanje. Na področju krožnega graditeljsta želi postati »Smart Village Sun« hibridno središče Mreže mrež/grozdov krožnega graditeljstva za prenos evropskih dosežkov v tretje, manj razvite države. Climate KIC Hub slovenski partnerji lahko obstoječo Digital learning tehnologijo SDBP že danes učinkovito uporabijo za svoja izobraževanja.Slovenija je v sodelovanju z Nizozemsko globalni »FrontRunner« na področju pametnih vasi in krožnega gospodarstva, kar so potrdili tudi nedavni dogodki v okviru EXPO 2020 v Dubaju: Rural areas in 2040: Addressing global challenges of rural areas with Smart Villages: https://www.youtube.com/watch?v=FwQcReFE2J4


5. Sončna elektrarna, učinkovita raba električne energije in biomase


V okviru »Smart Village Sun« je načrtovana sončna elektrarna in pametno upravljanje z vsemi energetskimi viri, porabniki in hranilniki energije (vključno z elektro polnilnimi postajami). V energetsko samooskrbni skupnosti je predvidena tudi možnost avtonomnega otočnega delovanja in uporaba oblačnih »blockchain+AI« rešitev za upravljanje in trgovanje z električno energijo ter za združevanje drugih komunalnih resursov ter fuzije z ostalimi servisi.


6. Porazdeljeno financiranje in pridobivanje spodbud


Že izvedene faze (cca polovica celotne naložbe), urejena soglasja in celoten razvojni projekt so odlična osnova za pridobivanje investitorjev, ki stavijo na zelen prehod in krožno gospodarstvo in bodo v projekt prispevali tudi svoje znanje in trg. Ustreznost projekta za kandidiranje na nacionalne, med državne in EU spodbude pa bodo investitorjem prinesle še večjo varnost investicije in večje donose. Ponudba investitorjem, ki je v pripravi, predvideva tudi preveritev vseh razpoložljivih vrst pridobivanja razvojnih spodbud in sredstev iz programov Next generation EU, tudi s ciljem analize, katere možnosti so za to vrsto projektov najprimernejši.Gradnja »Tretje razvojne osi«, nadaljna gradnja in povezovanje kolesarske infrastrukture, Strategija razvoja in trženja celoletne ponudbe destinacije Pohorje, razvojni načrti in načrtovane investicije v Mestni občini Slovenj Gradec in občinah Dravograd ter Mislinja (ki ponujajo priložnosti številnih strateških partnerstev) ter bližina letališča Slovenj Gradec, bodo imeli velik vpliv na rast vrednosti naložb v »Smart village Sun« v obdobju do dokončanja izgradnje naselja.


Neokrnjena
narava


Naselje sredi zelenja narave, na robu temnozelenih Pohorskih gozdov, izpostavljeno soncu in čistemu zraku ter obogateno z izjemnim razgledom, je naselje »Sonce« idealen prostor za odmik od vsakdana in izhodišče za srečanja z naravno in kulturno dediščino, ljudmi in nepoznanimi kotički Koroške.

Naselje Sonce leži na nadmorski višini 620 metrov, ob robu smrekovih gozdov zahodnih obronkov Pohorja, na idilični, sončni legi s panoramo na Karavanke (Uršlja gora), nedaleč od mesta Slovenj Gradec (5 km), tik ob cestni povezavi med dolino in gorskim turističnim centrom Kope na Pohorju.

Poslovno okolje s sodobno informacijsko tehnologijo za

delo na daljavo,
sprostitev

v navdihujoči naravi ter letnozimska turistična ponudba okolice

Stene prostorov poživijo slike in grafike akademskih slikark Norme de Saint Picman in Alenke Kham Pičman.

Pridih
umetnosti


V objektih lahko uživamo v pogledih na peskana stekla in ogledala ter kipe in kose umetniško obdelane uporabne keramike, ustvarila jih je vsestranska umetnica, akademska slikarka Norma de Saint Picman.


Aktivnosti


Uživajte v vrtičkanju in nabiranju gozdnih sadežev, kolesarjenju ali pa v sprehodih po domačiji in okolici.

V wellness centru klubskega tipa se razgibajte v pokritem bazenu ali pa se sprostite v treh savnah (dve notranji, ena zunanja) in razvajajte v notranjem ali zunanjem masažnem bazenu.

Lahko pa se odpravite na Bernekerjevo in Puščavnikovo pot, obiščete cerkev Sv.Jurija ali pa se celo povzpnete na Uršljo goro.

Smučarji se v zimskem času lahko odpravite na smuko na le 12 km oddaljeni letno-zimski rekreativni center Kope ali ostala smučišča na Koroškem.

V neposredni bližini, le 8 km stran je Športno letališče Slovenj Gradec.


Ker pa gre, kot pravi stari rek, ljubezen skozi želodec, vas prijazni sosedje oskrbijo s certificirano ekološko pridelano hrano.

Doživetja


Štrekna; izjemno lepa kolesarska pot po Mislinjski dolini,

posebej naklonjena družinam in spogledljiva s starejšimi. Štrekna je koroški izraz za železniško progo. Kolesarska pot je speljana po nekdanji železniški trasi in med Gornjim Doličem in Otiškim vrhom, mimo Mislinje in Slovenj Gradca, kjer se tik pred Dravogradom konča, ponuja na 24 kilometrih pravo kolesarsko razkošje. Že v bližnji prihodnosti naj bi jo uredili tudi pri Dravogradu in jo tako povezali z Dravsko kolesarsko potjo.

Poleg tega je Koroška z gozdovi na Pohorju in "Bike Parkom Kope" pravi raj za gorsko kolesarjenje.

Raziščite Slovenj Gradec; ki vabi v srednjeveško jedro in izpostavlja rojstno hišo Huga Wolfa, Koroško galerijo likovnih umetnosti, Koroški pokrajinski muzej ter cerkvi sv. Elizabete in Špitalsko cerkv sv. Duha.

Obiščite cerkev sv. Jurija na Legnu.

Privoščite si koroške okuse; koroška kulinarika je enkratna.

Povzpnite se na Uršljo goro:

Najvišje ležečo cerkev na slovenskem. Zgradili so jo trdni okoliški kmetje, ki so želeli postaviti tak božji hram, da v sedmih okoliških deželah ne bo tako velike cerkve na takšni višini. Na 1699 metrih. Bili so prepričani, da petih reči pod plaščem sv. Uršule nikoli ne bo manjkalo: dobrotljivosti, kruha, mošta, volne in »ta prave krščanske vere«. Gora, kot ji pravijo domačini, vabi pohodnike in kolesarje, saj na vrh pelje široka gozdna cesta.

Spoznajte širšo Koroško in njene tri doline: Mežiško, Dravsko in Mislinjsko.

Med bisere koroških turističnih doživetij nedvomno sodijo Geopark Karavanke, Podzemlje Pece turistični rudnik in muzej Mežica, Dravski splavarji Šarman iz Javnika, Dvorec Bukovje Dravograd, Muzej olimpijcev in zipline v Črni na Koroškem, Prežihova bajta v Kotljah, koroška vasica Šentanel, Vodni park Radlje ob Dravi, Libeliče – vas ob meji/plebiscit, in še mnogo več.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih